Nowości

Komercjalizacja innowacyjnego szkła SwitchView na rynkach USA, Kanady i Wielkiej Brytanii

2021-10-04 13:10:00

Jest nam bardzo miło poinformować, iż High Technology Glass Polska Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach naboru „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego”. Środki Pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Instytucją udzielającą grantów jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Projekt pn.: Komercjalizacja innowacyjnego szkła SwitchView na rynkach USA, Kanady i Wielkiej Brytanii

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw RPO WK-P 2014-2020.

Beneficjent: High Technology Glass Polska Sp. z o.o.

Okres realizacji: 01.01.2021-31.01.2022

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 374 491,52 PLN

 

Share